Podrobnejšie informácie

Čo dokáže program. Zoznam niektorých funkcií:

 • Prepojením grafickej a písomnej časti okamžite podáva informácie o vlastníctve parcely, polohy na mape aj v teréne pomocou GOOGLE MAP
 • Písomnú časť program dokáže porovnať z KATASTER PORTALOM, a tým upozorní užívateľa o prípadnej zmene na liste vlastníctva. Tieto zmeny dokáže zapísať do databázy, a tým udržuje údaje vždy čerstvé.
 • Graficky farebne a písomne dokáže vyznačiť parcely, na ktorých nastala zmena podľa položky výkazu zmien za sledované obdobie.
 • Graficky, písomne zobrazí a prepočíta podiely z listov vlastníctva pre vlastníka
 • Čítanie a zobrazovanie súborov vo formáte SHP a VGI
 • Komunikuje zo zariadením GPS, pre ktoré dokáže vytvoriť mapy, a tým vytýčiť body v teréne, spätne pomocou GIS zariadení s modulom GPS môžete namerané trasy prezerať, vyhodnocovať a identifikovať spolu s katastrálnymi mapami.
 • Popisná časť: listy vlastníctva, štatistiky podpísaných zmlúv, inventarizácie pre SPF
 • Program pracuje vo vrstvách, ktoré medzi sebou identifikuje vypočíta podiely, ohodnotí prieniky a vytvorí k nim nájomné zmluvy alebo iné dokumentácie (vyhláška č.172/2018)
 • Evidenciu zmlúv dokáže štatisticky vyhodnocovať a percentuálne zobrazovať podpísané zmluvy užívacích dielov pre podnik
 • Oceňovanie pri identifikácií pozemkov je podľa vášho výberu: podľa BPEJ, podľa druhu pozemku alebo iné...
 • Do máp je dovolené vkladať vlastné výkresy a zápisy, ktoré program dokáže identifikovať s katastrálnymi mapami.
 • Farebne si môžete vyznačiť na mapách podiely vybraného vlastníka alebo viacerých naraz, označenie parciel, ktoré spravuje pozemkový fond a iné.
 • Meranie vzdialenosti, plôch a obvodov sú samozrejmosťou. Taktiež rôzne tlačové zostavy počnúc LV až po tlač máp a štatistík.
 • Spolu so zariadením GPS, ktoré tiež máme v ponuke, sú vynikajúcim prostriedkom vyvarovania sa sankcií pri krížových kontrolách, alebo leteckým prieskumom užívaných poľnohospodárskych pozemkoch
V ktorých odvetviach je možné program použiť:
 • poľnohospodárske podniky aj samostatne hospodáriaci roľníci
 • lesné a pozemkové spoločenstvá
 • realitné kancelárie pre výkup pozemkov
 • kontrolné inštitúcie
 • a všetko iné, ktoré potrebuje identifikovať pôdu a tieto podiely spracovať.
TECHNICKÁ PODPORA HOT-LINE:
 • Technická podpora je realizovaná vzdialenou plochou
 • Návštevou u zákazníka
 • Telefonicky, a to v pracovných dňoch od PO-PA 8.00-17.00
 • Mailom na adrese: